Konferencia Slovenskej genealogicko-heraldickej spoločnosti 2017

V dňoch 25. a 26. októbra 2017 sme sa zúčastnili výročnej konferencie Slovenskej genealogicko-heraldickej spoločnosti na pôde Slovenskej národnej knižnice v Martine. Konferencia bola zameraná na fenomén smrti v genealógii a heraldike.

Touto témou sa z rozličných uhlov pohľadu zaoberalo rovných dvadsať príspevkov, ktoré boli rozdelené do rôznych tematických blokov.

Prvý blok prednášok sa venoval prežívaniu a vnímaniu smrti v myslení ľudí najmä z obdobia novoveku. Druhá časť vystúpení bola venovaná praktickej stránke smrti – pohrebným obradom. Frederik Federmayer spolu so Zdenkom Ďuriškom sa venovali úmrtným oznámeniam a pozvaniam na pohreby, ktoré v prípade zámožnejších osôb dokážu informovať o existencii osoby aj v období, z ktorého sa nezachovali matričné záznamy.

Práve o matričných úmrtných záznamoch a zaujímavých informáciách, ktoré v nich môžeme nájsť, nás informovala dlhoročná bádateľka a archivárka Šarlota Drahošová.

So smrťou súvisia aj miesta posledného odpočinku. Z dávnej minulosti sa zachovali predovšetkým hroby a náhrobky významných šľachtických rodov. O tom, čo nám môžu prezradiť o svojich majiteľoch nám porozprával Marek Gilányi z Bratislavy.

Úmrtia známych ľudí, a hlavne tie nešťastné, zanechávali v kolektívnom vedomí národa hlbokú brázdu. Takýmto je úmrtie M. R. Štefánika, o ktorom boli až dva konferenčné príspevky. Hlboký dojem zanechala hlavne prezentácia filmu o Štefánikovi jeho autorom, Pavlom Kanisom. Ešte z pozície ministra obrany SR založil vyšetrovaciu komisiu, ktorá mala exaktne zistiť príčiny havárie a mnoho rokov zbieral informácie k tejto téme zhmotnené v dokumentárnom filme.

Záver prvého dňa konferencie vyplnil blok, v ktorom sa prezentovali záujemcovia o históriu a genealógiu, dejepisné spolky a profesionálni genealógovia.

Sme radi, že sme v rámci tohto bloku mohli prezentovať značku DYNASTIC a predstaviť našu prácu. Teší nás živý záujem publika i zaujímavá diskusia.

Prezentacia znacky DYNASTIC na Slovenskej genealogicko-heraldickej konferencii

Nielen vedou je človek živý a tak sa účastníci konferencie zúčastnili aj spoločnej večere, počas ktorej sme mali možnosť bližšie spoznať nových ľudí, vymeniť si vzájomné skúsenosti a poznatky.

Druhý deň konferencie prevažovali témy z dvoch svetových vojen, ktoré výrazne zasiahli do osudov takmer každej slovenskej rodiny. Mimoriadne emotívne bolo najmä vystúpenie Elišky Horníkovej z Martina, ktorá ilustrovala život a hlavne umieranie československých legionárov v Rusku počas 1. svetovej vojny prostredníctvom príbehov z ich denníkov.

Pre profesionálneho genealóga však boli nepochybne prínosné príspevky Oľgy Kvasnicovej z Topoľčianskeho archívu a už spomenutej Šarloty Drahošovej. Tie sa vo svojich vystúpeniach zaoberali prípadmi úradných vyhlásení za mŕtvych po prvej a druhej svetovej vojne.

Detailne popísali priebeh týchto súdnych konaní a upozornili na archívne fondy, kde je možné tieto informácie nájsť. V podobnom duchu sa niesol aj príspevok Mileny Balcovej z Vojenského historického archívu, ktorá približovala možnosti výskumu osudov vojakov na Slovensku i v zahraničí.

Je náročné sa podeliť o všetky vysoko hodnotné príspevky, ale záverom možno konštatovať, že konferencia opäť nesklamala svojou vedeckou i organizačnou úrovňou. Ďakujeme celému organizačnému výboru Slovenskej genealogicko-heraldickej spoločnosti že nám umožnila nazrieť z mnohých pohľadov na fenomén smrti, ktorému sa nik z nás nevyhne, a s ktorým sa museli ľudia vyrovnať tak v minulosti, ako v prítomnosti.

Mgr. Tomáš Hrubý, PhD.