Netradičné zdroje informácií v rodokmeni

Každý počiatočný genealogický výskum na našom území sa realizuje na základe informácií zo štátnych alebo cirkevných matrík. Stáva sa, že tieto informácie nemusia stačiť na spoľahlivú identifikáciu predkov v rodokmeni a ďalšie pokračovanie výskumu.

Niekedy zas výskum vstúpi do období, z ktorých sa príslušné matričné knihy nezachovali alebo neboli vedené. V takomto prípade ešte nič nie je stratené, pretože jestvujú rôzne historické pramene, ktoré nám umožňujú nazrieť do minulosti našich predkov a prekonať problematické body výskumu.

Medzi najpoužívanejšie pramene patria sčítania obyvateľstva, daňové súpisy, či urbáre. Avšak naše a zahraničné archívy ponúkajú oveľa širšie pole možností. Pri pátraní závisí hlavne od obdobia a výskumného cieľa.

V nasledujúcich riadkoch vám odhalíme niektoré zaujímavé zdroje genealogických informácií.

V prvom rade sú to písomnosti, ktoré vznikli z činnosti miestnych samospráv. Spisy obsahujú informácie o majetkoprávnych záležitostiach (testamentoch, dedičských konaniach). Z hľadiska genealógie sú v rodokmeni dôležité rodinné väzby opísané v týchto písomnostiach.

V slovenských archívoch sa nachádza veľké množstvo župných, šľachtických, či iných čiastkových súpisov (súpisy odvedených vojakov, poddaných panstiev a pod.). Pri bádaní v archívnych fondoch treba mať na pamäti spoločenské a sociálne postavenie dotyčnej osoby či rodu. Ak bol predok napríklad remeselníkom, je možné nájsť o ňom záznam v cechových písomnostiach.

Ďalšími zaujímavými a veľmi obsažnými zdrojmi informácií sú kanonické vizitácie hlavne z 18. a 19. storočia. Popri rýdzo cirkevných záležitostiach sa často stretávame s jedinečnými popismi osôb, o ktorých by sme sa z iných prameňov nemohli dozvedieť. V archívoch jednotlivých cirkví je možné nájsť napríklad oslobodenia od ohlášok, dišpenzovanie od prekážok manželstva a podobne.

K novším zaujímavým prameňom patria písomnosti miestnych notariátov. Tieto písomnosti zaznamenávali mnohé stránky každodenného života príslušných sídiel. Obsahujú mená veľkého počtu osôb a informácie o ich činnosti. Obsahujú aj záležitosti týkajúce sa udelenia/odobratia domovského práva, čo je významným zdrojom informácií o zmenách bydliska predkov. Do tejto kategórie spadajú aj záznamy z evidencie pasov. Netreba zabúdať aj na archívne fondy školských inštitúcií.

Každý archívny výskum treba „šiť na mieru“. Je potrebné sa prispôsobiť možnostiam a prístupnosti archívnych fondov, keďže ide o časovo náročný proces. Riziko archívneho výskumu spočíva v tom, že nik nevie dopredu určiť, či sa nejaké relevantné informácie počas výskumu skutočne nájdu. Avšak jeho čaro je zasa v odhalení často netušených správ o našich predkoch v rodokmeni.

Mgr. Tomáš Hrubý, PhD.