Netradičný zápis priezvisk v matrike

V ďalšom článku zo série „Zaujímavosti genealogického výskumu“ sa s vami chceme podeliť o špecifikum, ktoré objavujeme v niektorých, predovšetkým horských oblastiach Slovenska. Ide o zmenu rodových priezvisk v matričných záznamoch. K takýmto zmenám dochádzalo predovšetkým o oblasti Kysúc, Oravy a severovýchodnej časti Slovenska. V čom je zápis priezvisk v týchto oblastiach špecifický?

V stručnosti ide o to, že potomkovia jedného rodu sa v danej lokalite tak rozvetvili, až prichádzalo k situáciám, že v jednej dedine žilo viacero osôb s tým istým menom a priezviskom. Potreba okolia presne identifikovať konkrétnu osobu, či rodovú vetvu viedla k vytvoreniu prezývok/prídomkov, z ktorých sa neraz postupným vývojom stali priezviská. Pri genealogickom výskume niekedy zistíme, že rodové priezvisko bolo pôvodne úplne iné a zápis priezvisk sa mohol náhle zmeniť v rámci jednej generácie.

Tieto prídomky vznikali z prezývok (typických charakteristík), krstných mien (napr. Marcin) jednotlivých členov rodu, či z rodných priezvisk manželiek, v prípade, že sa manžel priženil do rodiny. O takomto prípade sa zachoval úradný doklad vložený do matriky gréckokatolíckej farnosti Beloveža.

Príklad zmeny zápisu priezviska v matrike

Zápisnica z 18. júna 1958 vyhotovená Miestnym národným výborom v Beloveži obsahuje informáciu o nasledovnom úradnom konaní.

K matrikárovi MNV v susednom Hažlíne sa dostavila istá Mária Jurčová, rod. Miziková, ktorá žiadala vydať rodný list pre Máriu Kutaníkovú, rod. Hajdukovú, ktorá v tom čase žila v USA, kam odišla za prácou. Matrikár prešiel krstnú matriku gréckokatolíckej farnosti Beloveža, pričom poznal dátum narodenia Márie Kutaníkovej, rod. Hajdukovej. No na prekvapenie, tam figuroval zápis o narodení Márie Gribovej, hoci meno matky, krstní rodičia i bydlisko boli správne.

Netradičný zápis priezvisk v matrike

Nasledovalo úradné vyšetrovanie toho, či ide skutočne o žiadateľkin krstný zápis. Tá z USA napísala vysvetľujúci list, podľa ktorého ju dala pôrodná asistentka zapísať pri krste pod týmto priezviskom. Pri krste totiž spravidla neboli prítomní rodičia, ale iba krstní rodičia alebo v prípade nebezpečenstva smrti pokrstila dieťa pôrodná asistentka – babica a túto skutočnosť dodatočne oznámila kňazovi.

A prečo pôrodná asistentka nadiktovala priezvisko Grib? Išlo o rodné priezvisko matky a jej otec Andrej Hajduk sa priženil do rodiny Gribovcov. V zápisnici je vyslovene uvedené, že na dedine bolo obyčajom potom nazývať aj zaťa priezviskom rodiny, do ktorej sa priženil. Tak sa z Andreja Hajduka stal Andrej Hajduk – Grib, resp. Andrej Grib (Gribašek). Počas vyšetrovania bolo vypočutých viacero starších ľudí z dediny. Tí potvrdili toto vysvetlenie.

S podobnými prípadmi sa pri genealogických výskumoch stretávame veľmi často. Odlišný zápis priezvisk je možné objasniť podrobným a širokým výskumom matrík. Častokrát sa v matrikách vyskytujú obidva tvary priezvisk naraz. Problémom je, keď matričné záznamy obsahujú veľmi málo identifikačných údajov. Ide predovšetkým o matriky z 18. a začiatku 19. storočia, ktoré nám niekedy neumožnia postrehnúť tieto zmeny a tak ostáva výskum ukončený bez pokračovania.

Pri našej práci sa stretávame s rôznymi zaujímavosťami a rozličný zápis priezvisk je len jednou z nich. Ak by ste vo svojom rodokmeni narazili na podobný prípad, veríme, že vám naša skúsenosť pomôže objasniť rodinné väzby.

Mgr. Tomáš Hrubý, PhD.