Strata predkov

Pri tvorbe rodokmeňov často narážame na spletité rodinné väzby, ktorých analýza a následné spojenie vôbec nie je jednoduché. V nedávnom výskume sme sa stretli s s javom, ktorý sa nazýva strata predkov.

Pri evidencii príbuzenstva existujú dva základné systémy (genealogické schémy) – vývod a rozrod. V rozrode (descendencia) zachytávame všetkých potomkov jedného rodičovského páru (aj nemanželských) od minulosti do súčasnosti. Aj pri tomto systéme sa vyskytuje jav, ktorý je podobný so stratou predkov (z vývodov) a hovorí sa mu úbytok potomkov.

Vývod (ascendencia) zachytáva priamych predkov probanta. Každá osoba má dvoch rodičov, štyroch starých rodičov,... v desiatej generácii celkovo 512 predkov a v tridsiatej dokonca 536 870 912 predkov.

Počet reálne vypátrateľných predkov je však menší vzhľadom na zachovalosť cirkevných matričných kníh. V deviatej generácii by sme ich podľa vzorca mali mať 256 predkov. Vieme však, že tento počet môže byť niekoľkonásobne menší. Napríklad Karol IV. mal v 9 generácii len 206 predkov, Mária Terézia 113 predkov, rakúsky následník trónu František Ferdinand len 101 predkov a španielsky kráľ Alfonz XIII. dokonca iba 51 predkov.

Strata predkov

Vysvetlením je fakt, že v minulosti dochádzalo k príbuzenským sobášom, čím sa počet predkov zákonite znižoval a tak prichádzalo k strate predkov.

Tieto prípady evidujeme hlavne u nižšej šľachty alebo v malých mestách, obciach či komunitách, v ktorých bolo dôležitým faktorom, že sa ľudia vzhľadom na poddanstvo nemohli voľne sťahovať.

Jeden, z takýchto prípadov, sme našli aj pri výskume v matrikách krstov a sobášov rímskokatolíckej farnosti Poluvsie pri Prievidzi. Konal sa tam sobáš snúbencov, ktorí mali rovnaké priezviská. Dôsledným výskumom predkov oboch snúbencov sme zistili, že išlo o príbuzných - konkrétne, že ich starí otcovia boli bratmi a následne prastarí rodičia oboch snúbencov boli totožní. Prišlo tu teda ku strate predkov.

Poznáme aj viacero ďalších prípadov. Napríklad pri sobášoch vdovcov, ktorí si niekedy po smrti manželky vzali svoju švagrinú. Takýchto sobášov z rozumu nájdeme v našich dejinách veľké množstvo.

V dnešnej dobe sa strata predkov vyskytuje už len zriedkavo, nakoľko sa ľudia už často sťahujú a cestujú po celom Slovensku, či za hranice našej krajiny. Rovnako sa aj sobášia snúbenci, ktorí pochádzajú z rôznych kútov Slovenska. Sobášmi sa tak spájajú obyvatelia rôznych regiónov, či príslušníci rôznych cirkví a etník.

za tím DYNASTIC
Mgr. Eduard Laincz